مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود

1-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود               2 برگ

2-شرکت نامه                                                            2 برگ

3-اساسنامه                                                                 2 جلد

4-صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره    2نسخه

5-فتوکپس شناسنامه شرکت و مدیران (در صورتی که خارج از سهامدارن انتخاب شود).

6-اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز.

Tags: مسئولیت محدود