آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات

 •  ماده 1- اصلاحات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشد :
  1-قانون : منظور قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری است که در تاریخ 7/8/1386 طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و اجراء آزمایشی آن به مدت 5 سال در تاریخ 3/11/1387 مورد موافقت مجلس قرار گرفته است .
  2-آیین نامه : منظور از آیین نامه اجرایی حاضر موضوع ماده 64 قانون می باشد .
  3- سازمان :منظور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است .
  4-مرجع ثبت : منظور اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است .
  5- دفتر بین المللی: منظور دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی است .
  6- طبقه بندی بین المللی: منظور طبقه بندی های مرسوم بین المللی برحسب مورد به منظور ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی ، و علائن تجارتی ، بر اساس جدیدترین ویرایش آن هاست .
  7-کنوانسیون پاریس : منظور کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی است که در تاریخ 14/12/1337 به تصویت مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ 17/8/1377 نیز مجلس شورای اسلامی اصلاحات بعدی آن را پذیرفته است .
  8-معاهده همکاری در ثبت اختراعات : منظور معاهده همکاری در ثبت اختراعات مورخ 1349 هجری شمسی است که در تاریخ 24/7/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .
  9-آیین نامه معاهده همکاری در ثبت اختراعات :منظور آیین نامه معاهده همکاری در ثبت اختراعات قابل اجرای از سال 1381 هجری شمسی می باشد .
  10-موافقت نامه مادرید : موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم مورخ 1270 هجری شمسی است که در تاریخ 28/5/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .
  11- پروتکل مادرید :پروتکل مادرید مربوط به موافقت نامه مادرید راجع ثبت بین المللی علائم مورخ 1368 هجری شمسی است که در تاریخ 28/5/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
  13- ثبت بین المللی : منظور ثبت اختراع طرح صنعتی و علامت تجاری از طریق دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی است .
 • تسلیم اظهار نامه

  ماده 2-ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهار نامه به مرجع ثبت است .

  ماده 3- اظهار نامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف-1) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود .

  تبصره – در صورتی که اسناد ضمیمه اظهار ناه وسایر اسناد مربوطه به زبان دیگری غیر از فارسی باشد ارائه اصل مدرک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد ، می تواند خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید و مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهار نامه ، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند .

  چنانچه اصلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد مذکور معادل فارسی نداشته باشند ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند.

  ماده 4- متقاضی باید اظهار نامه ثبت اختراع را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا ذر چهار چوب ماده 167 این آیین نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید . تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ اظهار نامه تلقی می گردد.

  ماده 5- اظهار نامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد :

  1-اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت، و سمت متقاضی و در صورتیکه متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت ، اقامتگاه ، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عند اللزوم هر گونه شناسه دیگر آن الزامی است .

  2- اسم، شماره ملی، نشانس و کدپستی نماینده قانونی متقاضی در صورت وجود

  3-اسم ، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند ، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد .

  4-اسم، نشانی ، و شغل مخترع، در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد .

  5- عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل (بهتر )و غیره و ترجیحا بین سه تا ده کلمه باشد ؛

  6-تاریخ ، محل و شماره اظهار نامه ، یا گواهی نامه اختراع در خارج ، در صورت درخواست حق تقدم؛

  7-اطلاعات مربوط به اظهار نامه اصلی و در صورت تکمیلی بودن اختراع؛

  8-تعداد صفحات توصیف، اداعاها ، خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها ؛

  9-تعیین طبق اختراع بر اساس طبقه بندی بین المللی اختراعات؛

  10-تعیین ضمائم ؛

  تبصره 1-در صورت تسلیم اظهار نامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است .

  تبصره 2- اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود .

  ماده 6 – مدارک زیر یابد ضمیمه اظهارنامه شود .

  1-توصیف اختراع ؛

  2-ادعا یا ادعاهای اختراع؛

  3-نقشه یا نقشه های ، در صورت لزوم ؛

  5-مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع ؛

  6-درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع ، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود .

  7-مدارک مربوط به حق تقدم که باید هم زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تسلیم شود ؛

  8-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی؛

  9-مدارک نمایندگی در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید ؛

  تبصره 1- چنانچه اظهار نامه در زمان تقاضا فاقد شرایط مقرر در ماده 11 باشد مرجع ثبت از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود . اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد اظهار نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد . این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

  تبصره 2-اگر در اظهار نامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است مرجع ثبت از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را ظرف 30 روز ارائه دهد . در صورت ارائه تاریخ دریافت نقشه ها تاریخ تقاضا تلقی خواهد شد . در غیر این صورت مرجع ثبت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهار نامه قید و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .

  ماده 7- هر صفحه از توصیف ادعا خلاصه توصیف و نقشه اختراع باید توسط متقاضی یا نماینده قانونی او امضاء گردد.

  ماده 8-اظهار نامه بادی فقط به یک اختراع یا به دسه ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می دهند مربوط باشد . در غیر این صورت متقاضی می تواند اظهار نامه مربوط به اختراع خود را به دو یا چند اظهار نامه مجزا و مستقل تقسیم نماید .

  ماده 9-اظهار نامه تقسیمی باید دارای الزامات اصلی بوده و در تسلیم آن نکات زیر رعایت شود :

  1-شماره و تاریخ اظهار نامه اولیه ؛

  2-در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی ذکر شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین همراه با محل حق تقدم ؛

  3-اصلاح توصیف ، ادعا ، نقشه و خلاصه توصیف مذکور در اظهار نامه اصلی ؛

  4-مدارک مربوط به پرداخت هزینه اظهار نامه های تقسیمی ،

  تبصره – در صورت ادعای حق تقدم های متعدد برای اظهار نامه اصلی متقاضی اظهار نامه تقسیمی می تواند از حق تقدم یا حق تقدم هایی که از نظر موضوعی مرتبط با آن اظهار تقسیمی باشد استفاده کند .

  ماده 10- توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزییات کامل و مشتمل بر نکات زیر باشد :

  1-عنوان اختراع به گونه ای که در اظهار نامه ذکر گردیده است ؛

  2-زمینه فنی اختراع مربوطه ؛

  3-مشکل فنی و بیان اهداف اختراع؛

  4-شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد . به نحوی که برای درک وبررسی جدید بودن اختراع کفایت کند ؛

  5-ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود ، هماره با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع ؛

  6-توضیح اشکال،نقشه ها ، نمودارها ، در سورت وجود به نحوی که یک متخصص در آن زمینه بتواند اختراع را درک و ارتباط اجزای آنرا دریابد ، ارجاع به شماره هایی که برای بیان ویژگی های اختراع در نقشه آمده است الزامی است ؛

  7-بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی نسبت به اختراعات پیشین به نحوی که ویژگی جدید اختراع و تاثیر فنی آن را روشن سازد؛

  8-توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع ؛

  9-ذکر صریح کاربرد صنعتی اختراع در صورتی که ماهیت اختراع گویای این امر نباشد ؛

  ماده 11-ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است در چارچوب مشخصه های فنی تعیین کند . هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد . ادعاهای باید صریح و منجز و دارای شرایط زیر باشد :

  1-معقول بودن تعداد آن ها با توجه به ماهیت اختراع و شماره گذاری ترتیبی آن ها در صورت متعدد؛

  2-از اطلاعات افشاء شده در توصیف اختراع فراتر نرود و به طور کامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد ؛

  3-ویژگی های فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات مثبت بیان نماید ؛

  4-جز در موارد غیر قابل اجتناب ، از ارجاع به نقشه ها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممکن از کاربردن عباراتی مانند :(همانطور که در توصیف آمد )یا (همان طور که در نقشه ها نشان داده شد )خودداری شود؛

  5-در صورتی که برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد ، پس از بیان ادعا، شماره صفحه نقشه و اعلام مشخص کننده آن در داخل پرانتز ذکر گردد؛

  6-مشتمل بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد؛

  ماده 12- ادعا یا ادعاها ممکن است ناظر بر فرآورده ، فرآیند دستیابی به یک فرآورده و یا ترکیبی از فرآیند و فرآورده باشد مشروط به این که راجع به یک مفهوم اختراعی باشد .

  ماده 13- خلاصه توصیف اختراع باید مستقیما زمینه فنی ای که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جستجوی سوابق اختراع اداعایی مورد استفاده قرار گیرد . در خلاصه اختراع نکات زیر باید درنظر گرفته شود .

  1-با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر 40 تا 200 کلمه باشد ؛

  2-مشکل فنی ، اساس راه حل ارائه شده برا ی آن کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را اجمالا روشن نماید ؛

  3-در صورت لزوم مشتمل بر فرمولهای شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا بر اساس آن ها ویژگی های اختراع به بهتری شکل بیان شود؛

  در صورتی که برا ی توضیح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد پس از توضیخ خلاصه هر قسمت باید نشانه های ارجاع دهنده به هر یک از نقشه های داخل پرانتز ذکر گردد.

  4-عدم بیان ارزش و مزایای اختراع؛

  ماده 14- چنانچه نقشه ها؛ نمودارها و جداول ، بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشد در ترسیم ان باید نکات زیر رعایت شود :

  1-در یک روز صفحه کاغذ بادوام و در قطع A4 باخطوط پر رنگ ویکدست مشکیل و غیر رنگی کشیده شود و ترجیحا در رسم آنها از ابزار فنی نقشه کشی استفاده شود و حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از بالا 5/2 سانتیمتر از چپ 5/1 سانتیمتر ، از راست 5/2 سانتیمتر و پایین 1 سانتیمتر باشد ؛

  2-وضوح و شفافیت نقشه ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویر برداری آن میسر شود؛

  3-تمان عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس یکسان باشد مگر آن که برای فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه و یا نمودار ضروری باشد ؛

  4-تا حد امکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد ؛

  5-اعداد ، حروف و نشانه ها به طور روشن ذکر شده و ناخوانا باشد ؛

  6-شامل نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آن ها ارجاع داد؛

  7-صفحات باید به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحا نشان دهنده شماره آن صفحه از کل صفحات باشد ؛

  8-هیچ توضیحی نباید روی نقشه ها وجود داشته باشدمگر در مورد جداول و نمودارها ، کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آنها ، شامل نشانه هایی مستقل از شماره صفحات باشد به نحویل که ارتباط و تمامیت قسمت ها را با یکدیگر روشن سازد ؛

  ماده 16- در صورتی که در اظهار نامه، توصی ، ادعا یا ادعاها ونقشه ها ، به واحدهای اندازه گیری وزن و حرارت ، انرژی ، نور ، صدا، مغناطیس، و از این قبیل اشاره شده باشد از قواعد متعارف باید استفاده شود.

  ماده 17- سایر ضمائم اظهار نامه، به جز نقشه،نمودار، و جداول باید روز کاغذ دارای قطع A4 درج و نکات ذیل در مورد آن ها مراعات گردد:

  1-متن آنها به صورت تایپ شده ارائه گرددو فاصله بین سطور بیش از 501 سانتیمتر نباشد .

  2-فرمول شیمیایی و ریاضی ممکن است به صورت دستی نوشته شوند .

  3-صفحات باید دارای حاشیه 3 سانتیمتری در بالا و سمت است  و 2 سانتیمتری از پایین و سمت چپ باشند .

  4-شماره گذاری صفحات باید به عدد فارسی و به نحوی باشد که شروع قسمت توصیف اختراع با شماره یک آغاز و به ترتیب تا پایان ادعاها و خلاصه اختراع شماره گذاری شود چنانچه اظهار نامه همراه با نقشه نمودار و جدول باشد ابتدای آن ها باید با شماره های جدید از یک شماره گذاری شوند .

  5-اوراق نباید تا خورده و پاره شده باشند و فقط یک روی کاغذ نوشته می شود .

  ماده 18-در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون ، درخواست حق تقدم کرده باشد هنگام تقاضای ثبت اختراع باید درخواست خود را طبق فرم مخصوص و به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد به مرجع ثبت تسلیم نماید . این درخواست باید مشتمل بر نکات زیر باشد :

  1-تاریخ و شماره اظهار نامه اصلی؛

  2-طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهار نامه اصلی؛

  3-کشور یا کشورهای که اظهار نامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و چنانچه اظهار نامه منطقه ای و یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد ذکر ماخذ آن ؛

  ماده 19- در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد ، مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه می گردد.

  ماده 20- مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع ، 12 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود . در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد ، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل محاسبه خواهدشد

   

   

  انتقال،اصلاح، استرداد و ثبت اظهار نامه

  ماده 21-انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطاء هر گونه اجازه بهره برداری از آن حسب مورد به درخواست کتبی منتقل الیه یا مالک اختراع به مرجع ثبت اعلام  و در پرونده مربوطه درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مربوطه خواهد بود .

  ماده  22-چنانچه متقاضی بخواهد اصلاحاتی را در مورد توصیف خلاصه توصیف اختراع یا نقشه های انجام دهد باید صفحاتی از ضمائم که آن هارا یک سند یکپارچه را تشکیل دهد .

  اضافه کردن بین خطوط چسباندن ، حاشیه نویسی ، یا اصلاح به صورت زیر نویس و اقداماتی از این قبیل ممنوع است .

  ماده 23-متقاضی می تواند تا قبل از ثبت اختراع ، اظهار نامه خود را اصلاح کند ، مشروط بر این که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید . در خواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها انجام می پذیرد.

  ماده 24-اظهار نامه اختراع ممکن است با درخواست کتبی متقاضی مسترد گردد ، در صورت تعدد متقاضیان این درخواست باید به امضای همه آن ها رسیده و متضمن عنوان اختراع ، شماره و تاریخ اظهار نامه باشد . در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد .

  تبصره – در صورتی که اظهار نامه مسترد شده مبنای اظهار نامه های تقسیم شده دیگری قرار گرفته باشد ، اظهار نامه های بعدی هم مسترد شده تلقی می گردد.

  ماده 25-توسفه یا بهبود یک اختراع می تواند موضوع اظهار نامه تکمیلی نیز قرار گیرد، مشروط بر این که مکمل و مبین همان اختراعی باشد که در اظهار نامه باشد که در اظهارنامه اصلی ادعا شده است . در این صورت :

  1-شماره و تاریخ اظهار نامه اصلی در اظهار نامه تکمیلی ذکر می گردد.

  2-تکمیلی بودن اختراع در قسمت توصیف بعد از عنوان درج می شود

  3-اعطای گواهی نامه اختراع به اظهار نامه تکمیلی مشروط به اعطای گواهی نامه اختراع به اظهار نامه اصلی است

  4-در صورت ثبت اختراع اصلی، آگهی ثبت اختراع تکمیلی متضمن شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه  اصلی است

  تبصره 1-در صورت رد اظهارنامه تکمیلی در مهلتی که برای اعتراض به رد وجود دارد ، متقاضی می تواند اظهار نامه خود را به طور مستقل ارائه دهد مشروط به آن که مفهوم اختراعی آن با اظهار نامه اصلی یکسان نباشد در این صورت ، شماره ای جدید به اظهار نامه مستقل داده می شود و از همان تاریخ اظهار نامه تکمیلی حق تقدم خواهد است .

  تبصره 2-صدور گواهی نامه اختراعی تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای گواهی نامه اصلی تعیین شده است ولی مدت اعتبار گواهی نامه تکمیلی نمی توان از مدت اعتبار گواهی نامه اصلی تجاوز کند .

  ماده 26-استفاده ا مهلت ارفاقی مقرر در بند ه ماده 4 قانون از جمله ناظر بر موارد زیر است :

  1-افشاء به دلیل یا در نتیجته سو ء استفاده اشخاص ثالث یا ذی حق قبلی متقاضی انجام شده باشد ؛

  2-افشاء در نتیجه شرکت در یک نمایگاه رسمی باشد که در این فرض متقاضی باید گواهی شرکت در این نمایشگاه را که به تایید مسئولان ذیربط رسیده همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته شده است ، ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم اظهار نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید ؛

  تبصره – منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی است که توسط دولت یا ادارات ذیصلاح داخلی تشکیل می شود و یا توسط دولت یا اشخاص ذیصلاح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بین المللی برگزار می گردد. در فرض اخیر گواهی مسئولان ذیربط نمایشگاه رسمی باید به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد .

  ماده 27-مرجع ثبت پس از دریافت اظهار نامه و ضمائم مربوط و احراز شرایط مقرر در ماده 11 قانون آن را در دفتر ثبت و اداره وبر روی هر یک از نسخ اظهار نامه ، تاریخ دریافت اظهار نامه و شماره آن را قید نموده و نسخه دوم آن را همراه با ضمائم که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر و قید تاریخ (ساعت ، روز ، ماه ، سال ) وصول آن با تمام حروف ، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد شد .

  تبصره – در خصوص اظهار نامه هایی که با پست سفارشی ارسال می شوند ، درصورت ثبت اظهار نامه ، نسخه دوم آن ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد شد در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید .  پاسخ اظهار نامه های واصله در چارچوب ماده 167 این آیین نامه به صورت الکترونیکی خواهدبود .

   

   

  بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع

  ماده 28-مرجع ثبت ، پس از دریافت اظهار نامه و ضمائم مربوط آن را ظرف شش ماه از حیث انطباق با شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون و این آیین نامه بررسی می نماید .

  تبصره 1-مرجع ثبت در صورت ضروت می تواند از مراجع ذیربط اعم از خصوصی یا دولتی و یا از متخصصان و کارشناسان امر برای احراز شرایط ماهوی اختراع استعلام و کسب نظر نماید . مهلت پاسخ به استعلام و اعلام نظر حداکثر سه ماه خواهد بود .

  تبصره 2-اظهار نظر مراجع و اشخاص مذکور جنبه مشورتی داشته و عدم پاسخ به استعلام و کسب نظر مانع از بررسی و اتخاذ تصمیم مرجع ثبت نیست .

  تبصره 3-استعلام و کسب نظر از مراجع و اشخاص مذکور می تواند بر اساس قراردادهای منعقده با آن ها صورت گیرد .

  ماده 29-چنانچه پس از بررسی اظهار نامه و ضمائم آن ، انجام اصلاحات یا تکمیل اظهار نامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد ، مرجع ثبت با تعیین مواردی که نیاز به اصلاح یاتکمیل دارند کتبا از متقاضی می خواهد تا ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به انجام خواهد شد . مهلت تعیین شده در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .

  ماده 30-تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهی نامه اختراع کتبا به متقاضی اعلام شده و متقاضی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهی موضوع ماده 32 این آیین نامه اقدام نماید . در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق اظهار نامه کان لم یکن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .

  ماده 31-اختراع با قید مراتب زیر طبق فرم (الف-2 ) در دفتر ثبت اختراع ثبت می شود .

  1-شماره و تاریخ اظهار نامه با قید ساعت و روز و ماه و سال؛

  2-شماره و تاریخ ثبت اختراع؛

  3-اسم و نشانی و تابعیت مالک اختراع ،

  4-اسم و نشانی و تابعیت مخترع در صورتی که متقاضی شخص مخترع نیست مگر این که مخترع کتبا تقاضا نموده باشد که نامش در گواهی نامه اختراع ذکر نشود ؛

  5-اسم و نشانی نماینده قانونی مخترع ، اگر ثبت اختراع توسط وی تقاضا شده باشد ؛

  6-عنوان اختراع ؛

  7-طبقه بندی بین المللی اختراع با ذکر زمینه علمی ای که اختراع در آن طبقه قرار می گیرد ؛

  8-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن ، تاریخ ، شماره و محل تسلیم اظهار نامه مقدم ؛

  9-مدت حمایت ؛

  تبصره 1-در دفتر ثبت اختراع ، برای هر اختراع دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و هم چنین نقل و انتقالاتی که جزئا یا کلا نسبت به موضوع اختراع صورت می گیرد، در صفحات مزبور قید می گردد.

  تبصره 2-در ج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضای مالک اختراع یا نماینده قانونی وی و هم چنین رئیس اداره ثبت اختراعات برسد .

  ماده 32-پس از ثبت اختراع ، آگهی مربوط به ثبت ، ظرف 30 روز با قید مراتب مذکور در ماده 31 این آیین نامه در روزنامه رسمی منتشرمی گردد . آگهی مزبور به امضای رئیس اداره ثبت اختراعات رسیده و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی می شود .

  ماده 33- پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس درسایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت ، گواهی نامه اختراع صادر و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد . گواهی نامه اختراع بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه ای از توصیف ادعا و خلاصه توصیف ادعا و خلاصه توصیفو نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضای رئیس ادراه ثبت اختراعات برسد – گواهی نامه اختراع طبق فرم (الف- 3) باید حاوی نکات زیر باشد :

  1-شماره و تاریخ اظهار نامه ؛

  2-شماره و تاریخ ثبت اختراع ؛

  3-امی ، نشانی و تابعیت مخترع ، مگر این که مخترع کتبا از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر نامه خود را نماید ؛

  5-عنوان اختراع

  6-طبقه بندی بین المللی اختراع

  7-ذکر تاریخ ، شماهر و محل تسلیم اظهار نامه مقدم ، در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن

  8-مدت حمایت .

  ماده 34-در صوتر تعدد متقاضی ثبت اختراع به درخواست آن ها میزان سهم هر یک در گواهی نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد . در غیر این صورت حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهدبود.

  ماده 35-در صورت تقاضای مالک اختراع ثبت شده برای صدور پروانه بهره برداری، مرجعثبت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تقاضا مراتب رابه انضمام سوابق اختراع به دستگاه یا دستگاه هایی که مرتبط با موضوع اختراع تشخیص می دهد منعکس پس از اخذ نظرات آن ها نسبت به صدور پروانه مذکور اقدام خواهد کرد . چنانچه مراجع یاد شده ظرف مدت مقرر درماده 19 پاسخ ندهند یا پاسخ منفی دهند مرجع ثبت تکلیفی برای صدور مجوز بهره برداری ندارد .

  تبصره – در صورتی که اخذ نظرات مراجع ذیربط قانونا مستلزم پرداخت هزینه باشد ، تادیه این هزینه به عهده متقاضی پروانه بهره برداری است

   

   

  صدور پروانه اجباری بهره برداری

  ماده 36-در خواست صدور پروانه اجباری بهره برداری اختراع باید از جانب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه دولتی یا اشخاص مجاز از سوی آنها ، تسلیم دبیرخانه کمیسیون گردد این درخواست باید همراه با دلیل و مدرکی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز از طرف او از مالک درخواست بهره برداری کرده ولی نتواسته اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید . رعایت مراتب فوق در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی در کشور به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 17 قانون لازم نخواهد بودو تصمیم کمیسیون در این خصوص بلافاصله به اجرا در می آید مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.

  ماده 37-دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه اجباری بهره برداری ، ظرف ده روز موضوع به مالک اختراع ابلاغ می کند . مالک اختراع موظف است مراتب را به اشخاصی که مجوز بهره برداری از اختراع مورد نظر را دارند ، اطلاع دهند . مخترع و اشخاصی که مجوز بهره برداری از اختراع مورد نظر را دارند باید ظرف 30 روز نظرات خود را به صورت مدلل به مستند کتبا به دبیر خانه ارائه نماید که در دفتر مخصوص به ثبت رسیده و جهت تصمیم گیری تسلیم کمیسیون خواهدشد .

  ماده 38-دبیرخانه حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون باید زمان آن را به متقاضی پروانه اجباری و مالک اختراع و اشخاص ذینفع اطلاع دهد . اشخاص مذکور می توانند در جلسه حضور پیدا کنند .کمیسینون پس از استماع اظهارات آن ها تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را اعلام خواهد نمود.

  ماده 39-در صورت اعطای پروانه اجباری، کمیسینون باید شرایط بهره برداری ، نام سازمان دولتی به ره بردار یا شخص مجاز از طرف او مدت بهره برداری مبلغ مذکور در بند ب ماده 17 قانون به تشخیص کارشناس رسمی اقدامات اجرایی مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرایی توسط بهره بردار ، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقا مشخص نماید .

  تبصره – پرداخت هزینه های کارشناسی برای تعیین مبلغ مذکور در این ماده به عهده بهره بردار خواهد بود .

  ماده 40-تصمیم کمیسیون مبنی بر اعطا ء پروانه اجباری بهره برداری باید رد دفتر ثبت اختراع قید شود و به هزینه متقاضی در روزنامه رسمی کشور منتشر و به مالک اختراع وسایر اشخاص ذینفع ابلاغ گردد.

  ماده 41- چنانچه پس از بررسی مدارک و استماع طرفین ، کمیسیون تشخیص دهد که درخواست ارائه منطبق با شرایط مندرج در ماده 17 قانون نمی باشد درخواست را رد و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی و اشخاص ذینفع ابلاغ می نماید .

  ماده 42-مالک اختراع یا سازمان دولتی و همینطور شخص ثالثی که پروانه اجباری بهره برداری برای او صادر شده است ، ظرف مده 20 روز پس از دریافت ابلاغ موضوع ماده 40 این آیین نامه می تواند نسبت به تصمیم کمیسیون در خواست برسی مجدد نماید چنانچه کمیسیون درخواست تجدید نظر را قانع کننده تشخیص دهد جلسه ای را حداکثر ظرف 30 روز پس از وصول درخواست برای رسیدگی به اظهارات متقاضی تجدید نظر و در صورت لزوم طرف او تشکیل خواهد داد و در مورد شرایط و مدت پروانه اجباری بهره برداری اتخاذ تصمیم می نماید درغیر این صورت درخواست مذکور رد می گردد. نحوه تشکیل کمیسیون مهلت و ابلاغ تصمیمات کمیسیون مطابق با این آیین نامه خواهد بود .

  ماده 43- مالک اختراع می تواند در خواست لغو پروانه اجباری بهره برداری صادر از سوی کمیسینون را بنا به دلائلی که در بند ج ماده 17 قانون آمده است همراه با مدارک و مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید . دبیرخانه موظف است ظرف سی روز از تاریه تسلیم درخواست مراتب را همراه با دلائل به بهره بردار اعلام تا چنانچه پاسخی داشته باشد ظرف سی روز به دبیرخانه اعلام نماید مرجع مذکور اظهارات طرفین به انضمام مدارک و مستندات ارائه شده را جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارسال می دارد . کمیسیون پس از بررسی اظهارات مالک اختراع وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و بهره بردار تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید . چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر لغو حقوق قانونی اشخاصی که اجازه را کسب کرده اند ابقاء تصمیم را ایجاب نماید کمیسیون نسبت به ابقاء آن ، اقدام می نماید .

  تصمیم کمیسیون مبنی بر لغو یا ابقاء پروانه اجباری بهره برداری همراه با مدت و شرایط مربوط از سوی دبیرخان به طرفین ابلاغ خواهد شد .

  ماده 44- هر گونه تصمیم کمیسیون مبنی بر اعطال پروانه اجباری بهره برداری با رد آن از سوی متقاضی یا مالک اختراع قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون می باشد این اعتراض باید ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون به ذینفع و یا اطلاع او از آن صورت گیرد .

  ماده 45- به منظور انجام کلیه وظایف اداری کمیسیون موضوع بند الف ماده 17 قانون دبیرخانه ای به ریاست مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی در مرجع ثتب تشکیل می شود .

  ماده 46- مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه اجباری بهره برداری موضوع بند ح ماده 17 قانون باید آن را در دفتر مخصوص ثبت و ظرف ده روز از زمان دریافت همراه با دلایل مدارک و مستندات به دارنده حق اختراع مقدم یا موخر ابلاغ نماید . دارنده حق اختراع مقدم یا موخر باید نظرات و دلایل و مدارک خود را ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به مرجع ثبت تسلیم نماید . مرجع ثبت مدارک و مستندات طرفین را جهت اتخاذ تصمیم تسلیم کمیسیون مذکور در ماده 170 این آیین نامه خواهد کرد . کمیسیون پس از استماع اظهارات طرفین در مورد اعطای پروانه اجباری بهره برداری و شرایط و حدود و مبلغ قابل پرداخت به تشخیص کارشناس رسمی یا درخواست تصمیم گیری خواهد کرد . در صورت اعتراض به تصمیم کمیسیون تا قبل از نهایی شدن تصمیم دادگاه دراین مورد پروانه اجباری بهره برداری صادره از سوی کمیته معلق خواهد بود .

  تبصره – چنانچه دارنده حق اختراع مقدم یا موخر مقیم ایران نباشد مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد .

   

   

  – تغییرات ، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده

   

  ماده 47- مالک اختراع مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم ، نشانی ، تابعیت ، اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره برداری از اختراع یا انتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع ثبت شده را کتبا و همراه با مدارک مربوطه جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید . اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود .

  تبصره – چنانچه در طبقه بندی بین المللی اختراع ثبت شده تغییراتی به وجود آید مالک اختراع می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه اختراع اعمال شود .

  ماده 48- در خواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه های اختراع باید به صورت کتبی و با ذکر شماره و با ذکر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلمی گردد . انجام این تغییرات مشروط بر آن است که در نتیجه این تغییرات اطلاعات مندرج در گواهی نامه اختراع از حدود اطلاعات مذکور در اظهار نامه اولیه تجاوز نکند .

  ماده 49- هر نوع انتقال گواهی نامه اختراع باید در مرجع ثبت به ثبت برسد . درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:

  1- اصل گواهی نامه اختراع ؛

  2- مدرک قانونی که دلالت بر انتقال نماید ،

  3- مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود؛

  4- رسید مربوط به پرداخت هزینه ها؛

  ماده 50- در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد زیر ضروری است :

  1. عنوان اختراع با ذکر طبقه بندی مربوطه ؛

  2. تاریخ ثبت انتقال ؛چ

  3. اسم ، اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید ؛

  4. اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران ، درصورت وجود ؛

  ماده 51- مالک اختراع می تواند بهره برداری از اختراع خود را ضمن رعایت ماده 17 قانون به طور جزیی یا کلی برای تمام یا بخشی از مناطق جغرافیایی مورد حمایت به هر شکل قانونی به دیگران واگذار نماید . اجازه بهره برداری می تواند انحصاری یا غیر انحصاری باشد مجوز بهره برداری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد . هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد غیر انحصاری تلقی می گردد مگر این که دلایل انحصاری بودن ارائه شده باشد درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید مشتمل بر مدارک زیر باشد :

  1- نسخه ای از مجوز بهره برداری که حاوی امضاء گواهی شده طرفین است ؛

  2- اصل گواهی نامه اختراع؛

  3- مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود؛

  4- رسید مربوط به پرداخت هزینه ها ؛

  تبصره – مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چهار چوب متن قرارداد مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد نیز به موجب مقررات این ماده با انجام تغییرات لازم قابل ثبت خواهد بود .

  ماده 52- درموارد زیر مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره برداری خودداری کرده و مراتب را به اطلاع متقاضی می رساند .

  1- در خواست مربوط به اختراعی باشد که قبلا در مورد آن مجوز بهره برداری انحصاری به ثبت رسیده است .

  2- اختراع مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسی در مراجع قضایی باشد ؛

  3- هزینه سالانه گواهی نامه اختراع پرداخت نشده باشد ؛

  ماده 53- چنانچه مانعی برای ثبت مجوز بهره برداری از اختراع وجود نداشته باشد مرجع ثبت مجوز مربوط را به صورت محرمانه حفظ و مراتب را در روزنامه رسمی منتشر می کند این آگهی مشتمل بر موارد زیر خواهد بود :

  1- اسامی ماکل و بهره بردار؛

  2- عنوان تاریخ ؛

  3- تاریخ و شماره ثبت اختراع

  4- مدت بهره برداری

  5- انحصاری یا غیر انحصاری بودن آن

  ماده 54- در صورت فوت مالک گواهی نامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار اختراع مرجع ثبت به درخواست وارث یا احد از وراث نام ورثه یا وراث را به عنوان مالک در ظهر گواهی نامه اختراع قید و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد کرد . درخواست ثبت باید کتبی و همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت شود :

  1- اصل دادنامه انحصار وراثت یا رونوشت مصدق آن ؛

  2- اصل گواهی نامه اختراع

  3- مدارک دال بر پرداخت هزینه ها

  4- مدارک نمایندگی قانونی

  ماده 55- مالک اختراع میتواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبر اعراض نماید . مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منظم گردد:

  1- اقرار نامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک اختراع رسیده است

  2- اصل گواهی نامه اختراع ثبت شده

  3- مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود

  4- رسدی مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات

  تبصره 1- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از اختراع در زمانی که ثبت آن معتبر است به دیگری واگذار نشده باشد .

  تبصره 2- در صورت اعراض حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع مسترد نخواهد شد .

  ماده 56- در صورتی که انتقال ، اعطاء اجازه بهره برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت ثبت شده در خارج انجام شده باشد ، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره تاریخ ثبت اختراع درایران قید و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد دلیل انتقال اعطاء اجزه بهره برداری ، فسخ و خاتمه پیش از موع مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت اختراع ، برای ثبت آن در ایران خواهد بود .

  ماده 57- کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از اختراع ثبت شده در صفحه مخصوص مریوط به اختراع ، ثبت و در ظهر گواهی نامه اختراع درج می گردد و جزدر مورد تغییر نشانی ، به هزینه ، ذینفع ظرف سی روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی اگهی میشود .

  موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد ، ثبت آنها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه های و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود .

   

   

  اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی نامه اختراع

  ماده 58- تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه از سوی متقاضی قابل اعتراض است . اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و به همراه بادلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت ، ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ تصمیم از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه تسلیم شود . پس از ثبت اعتراض نامه ، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد . مهلت مذکور به رای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .

  تبصره – در صورت رد اعتراض در کمیسیون هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود .

  ماده 59 – هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید . پس از ثبت اعتراض نامه نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد .

  چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد ، مرجع ثبت با تعیین موارد ، کتبا از متقاضی می خواهد که ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع  نواقص اقدام نماید . در غیر این صورت اعتراض نامه کان لم یکن خواهد بود .

  تبصره – مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .

  ماده 60- هر گاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به اختراع   باشد که اظهار نامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است ، در صورتی که اختراع قبلا به نام او ثبت نشده است ، باید هم زمان با اعتراض برای اختراع   خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید . مرجع ثبت موظف است ظرف 10 روز از وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه  را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید . متقاضی مکلف است که از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف بیست روز نسبت به اعتراض وارد به مرجع تسلیم نماید . عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود . هر گاه متقاضی کتبا به اعتراض تمکیل نماید درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتبا به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده است بر طبق اظهارنامه ای که هم زمان اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند .در صورت عدم تمکین متقاضی ، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید . همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر داشتن برخی حقوق غیر از حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهار نامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است؛ مگر این که اختراع   قانونا قابل ثبت نباشد . دراین فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهدبود . تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرردر ماده 59 قانون است .

  تبصره 1- در صورتی  که اظهار نامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت قابل استرداد نخواهد بود .

  تبصره 2- در صورت رد اعتراض در کمیسیون هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود .

  تبصره 3- در صورتی که معترض مقیم ایران نباشد ، مهلت های مذکوز در این ماده به دو برابر افزایش می یابد .

  ماده 61در صورت درخواست ابطال گواهی نامه اختراع ذینفع می تواند با اثبات یکی از موارد مذکور در ماده 18 قانون درخواست خود را تسلیم دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون نماید . دادخواست ابطال باید همراه با مدارک ذیل باشد :

  در خواست مقرر در این ماده باید دارای ضمائم زیر باشد

  1- اصل رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال ؛

  2- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه به شرح مذکور در جدول هزینه ها ؛

  3- وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود ؛

  ماده 104- هر گاه ثبت اختراع   باطل شود ، از تاریخ ثبت باطل تلقی می شود ، رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم اله آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می کند . محکوم له ، می تواند مخارج مزبوز را در جز خسارت از محکوم علیه مطالبه کند . آگهی مذکور شامل عنوان اختراع  و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود .

   

   

  اظهار نامه بین المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات .

  ماده 63- اظهارنامه بین المللی که طبق معاده همکاری در ثبت اختراعات از سوی اتباع ایرانی یا مقیمین در ایران تسلیم مرجع ثبت می گردد ، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدا عمل خواهد نمود .

  ماده 64-در صورتی که در اظهار نامه بین المللی ایران به عنوان (کشور تعیین شده )و(کشور منتخب) جهت ثبت بین المللی معرفی شده باشد ، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در معاهده و آیین نامه مربوط تقاضای ثبت اختراع را طبق قانون و این آیین نامه مورد بررسی قرار خواهد داد .

  ماده 65- علاوه بر هزینه هایی که برای ثبت بین المللی طبق معاهده و آیین نامه مربوط پرداخت می گردد، جهت بررسی اظهار نامه بین المللی و مدارک آن هزینه ای طبق جدول هزینه ها دریافت خواهد شد . در صورت تایید اظهار نامه چگونگی ارسال آن به دفتر بین المللی و هزینه های مربوط به عهده متقاضی خواهد بود .

   

   

  هزینه ها

  ماده 66- با توجه به ماده 16 قانون اعتبار گواهی نامه اختراع بیست سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه است . برای حفظ اعتبار گواهی نامه باید هزینه ای سالانه ظرف دو ماه قبل از انقضای یک سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه  و هر سال بعد آن به همین ترتیب تا تاریخ اعتبار گواهی نامه طبق جدول هزینه ها تادیه گردد درغیر این صورت ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

  اگر مالک اختراع یا نماینده قانونی وی تا شش ماه پس از انقضای موعد علاوه بر هزینه سالانه جریمه ای معادل نصف هزینه سالانه اختراع را پرداخت نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد ماند .

 • تسلیم ، اصلاح استرداد ، انتقال و ثت اظهار نامه

  ماده 67- ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهار نامه به مرجع ثبت است .

  ماده 68- اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در دو نسخه و در فر مخصوص(ط-1)و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود .

  تبصره – در صورتی که اسناد ضمیمه اظهار نامه و سایر اسناد مربوط به زبان دیگری غیر از فارسی باشد ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است . معذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد . میتواند خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید . مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند رد جریان بررسی اظهار نامه ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند .چنانچه اصطلاحات فناوری و عملی به کار رفته در اسناد مذکور معادل فارسی نداشته باشد ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند .

  ماده 69- متقاضی باید اظهار نامه ثبت طرح صنعتی را به صورت حضوری یا با پست سفارشی ویا در چار چوب ماده 167 این آیین نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید تاریخ وصول اظهار نامه یا تاریخ داده پیام تاریخ اظهارنامه تلقی می گردد.

  ماده 70- اظهار نامه طرح صنعتی باید حاوی نکات زیر باشد :

  1-اسم ، نشانی ، کدپستی ، شماره ملی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است ، ذکر نام ، نوع فعالیت ، اقامتگاه  محل و شماره ثبت، تابعیت ، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است ،

  2- اسم ، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند و در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد ؛

  3-اسم و اقامتگاه طراح و در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد ؛

  4-ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد ،

  5-تاریخ ، محل و شماره اظهار نامه یا گواهی نامه طرح صنعتی در خارج در صورت درخواست حق تقدم؛

  6-تعیین ضمائم ؛

  تبصره 1- در صورت تسلیم اظهار نامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است .

  تبصره 2- اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود .

  ماده 71- دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یک طبقه از  طبقه بندی بین المللی و یا به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء ولو مربوط به طبقات مختلف چنانچه با هم استعمال گردند ، را می توان در یک اظهار نامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود .

  ماده 72- در صورتی که متقاضی دو اظهار نامه دارای طرح های صنعتی مشابه را در یک تاریخ تسلیم نماید بنا به درخواست متقاضی مرجع ثبت می تواند یکی ار اظهار نامه ها را به عنوان طرح صنعتی اصلی و دیگری به صورت طرح صنعتی متمم بپذیرد .

  ماده 73- مدارک زیر باید ضمیمه اظهار نامه شوند :

  1-مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح ؛

  2-مدارک نمایندگی در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید ؛

  3-اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد ، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه ؛

  4-اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد ، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح؛

  5-در طرح صنعتی سه بعدی، مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهار نامه درخواست نماید . اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد باید حداکثر 20*20*20 سانتیمتری و وزن آن حداکثر 2 کیلو گرم و از ماده بادوام و غیر فاسد شدنی باشد . شکل های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد 20*10 بوده و قابل نصب برچهار صفحه مقوا در قطع A4 و با جوهرمشکی باشد ؛

  6-درخواست کتبی به تاخیر انداختی انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن در صورت تمایل ؛

  7- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طرح چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود ؛

  8-رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهار نامه و در صورتی که اظهار نامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است ، رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی

  9-مدارک مربوط به حق تقدم که باید هم زمان با تسلیم اظهار نامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود

  تبصره 1- طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا ترسیم شده موضوع بندهای سه و چهار فوق باید حداکثر در ابعاد 20*20 باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تصریح گردد.

  تبصره 2-در صورت ارائه ماکتی از مدل طرح مرجع ثبت می تواند ماکت مزبور را ممهور به مهر و تاریخ نموده و به متقاضی ارائه نماید .

  تبصره 3- فرضی که اظهارنامه حاوی طرح های صنعتی متعدد باشد ، تصاویر یا اشکال یا مدل هابه صورت جداگانه ارائه  شده وبه وسیله شماره از یکدیگر متمایز می گردند .

  ماده 74-در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون ، درخواست حق تقدم کرده باشد ، هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشد ، به مرجع ثبت تسلیم نماید این درخواست باید مشتمل بر نکات زیر باشد :

  1- تاریخ و شماره اظهار نامه اصلی

  2- طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی ؛

  3- کشور یا کشورهایی که اظهار نامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و چنانچه اظهار نامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد ذکر و ماخذ آن ؛

  ماده 75- در صورتی که متقای مدعی دو یا چند اظهار نامه پیشین باشد مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه میشود ؛

  ماده 76-مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه اصلی خواهد بود . در این زمان مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد  و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل محاسبه خواهدشد .

  ماده 77-استفاده از مهلت ارفاقی مقرر در بند ه- ماده 4 قانون برای ثبت طرح صنعتی ، با انجام تغییرات لازم ، مشمول مقررات ماده 26 این آیین نامه خواهد بود .

  ماده 78- متقاضی می تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتی ، اظهارنامه خود را اصلاح کند مشروط بر این که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند . در خواست اصلاح با پرداخت هزینه مقر در جدول هزینه ها انجام می پذیرد .

  ماده 79- متقاضی یا نماینده قانونی او درهر زمان قبل از ثبت طرح صنعتی می تواند ضمنن تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت اظهار نامه خود مسترد دارد .

  در صورت استرداد اظهار نامه هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد .

  ماده 80- انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای هر گونه اجازه بهره برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذینفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود .

  ماده 81- مرجع ثبت مقدمتا صحت تنظیم اظهار نامه را از لحاظ شناسایی هویت متقاضی و نمایش گرافیکی طرح صنعتی مورد رسیدگی قرارداده و پس از وارد نمودن اظهار نامه در دفتر ثبت نسخه دوم آن را همراه با ضمائم که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر و قید تاریخ (ساعت ، روز ، ماه ، سال ) وصول ان با تمام حروف به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد شد .

  تبصره – در خصوص اظهار نامه هایی که با پست سفارشی ارسال می شود در صورت ثبت اظهار نامه نسخه دوم آن ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد شد . در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید . پاسخ اظهار نامه های واصله در چار چوب ماده 167 این آیین نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود .

   

   

  بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی

  ماده 82-مرجع ثبت ظرف 6 روز از تاریخ وصول اظهار نامه و ضمائم آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و سایر شرایط مقرر در قانون و این آیین نامه و هم چنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی مورد بررسی قرار میدهد .

  ماده 83-مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید ، مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر در این آیین نامه اقدام به رفع نقص نماید .

  چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید ، مرجع ثبت اظهار نامه رارد و مراتب را کتبا به ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد .

  ماده 83- مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمایدمراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر در این آیین نامه اقدام به رفع نقص نماید .

  چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید مرجع ثبت اظهار نامه را رد و مراتب را کتبا با ذکر علت و علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد .

  تبصره – مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی تا 30روز و برای متقاضیان مقیم خارج از کشور تا 60 روز از تاریخ ابلاغ محاسبه می شود .

  ماده 84- طرح های صنعتی زیر قابل حمایت نیستند :

  1- طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند ؛

  2- طرح هایی که جدید یا اصیل نباشند .

  3- طرح های حاوی نمادها و نشان های رسمی

  4- طرح مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه

  طرح های صنعتی جدید با رعایت مفاد ماده 21 قانون طرحی است که قبل از تسلیم اظهار نامه و یا قبل از تاریخ ادعای حق تقدم همانند آن به عموم عرضه نشده باشد .

  طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می گردد که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد به نحوی که از دید یک کاربر آگاه متفاوت از طرح هایی باشد که قبلا در در اختیار عموم قرار گرفته است .

  ماده 85- هر گاه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد ، مراتب کتبا به متقاضی اعلام شده  و وی باید ظرف 30 روز پس از تاریخ اعلام جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی موضوع ماده 86 این آیین نامه اقدام نماید . در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق اظهار نامه کان لم یکن تلقی می گردد  . این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .

  ماده 86-مرجع ثبت پس از  ثبت طرح صنعتی مراتب را ظرف مدت 30 روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می نماید . آگهی مزبور شامل موارد زیر می باشد :

  1- شماره و تاریخ اظهار نامه

  2- شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی

  3- اسم و نشانی طراح مگر آن که طراح کتبا درخواست کند که نامش ذکر نشود

  4- اسم و اقامتگاه متقاضی یا نماینده وی

  5- ذکر کالا و طبقه ای که طرح مورد تقاضا مربوط به آن می باشد

  6- تغیین تاریخ محل و شماره حق تقدم ، در صورت وجود

  7- تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیر رنگ بودن تصویر

  8- اشاره به ماکت طرح ، در صورت ارائه

  9- مدت اعتبار ثبت

  تبصره – هر گاه درخواستی طبق ماده 25 قانون ارائه شده باشد پس از ثبت طرح صنعتی نمونه طرح و مفاد اظهار نامه منتشر نمی شود . در این صورت مرجع ثبت یک آگهی حاوی تاخیر انتشار  طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تنظیم اظهار نامه و مدت تاخیر مورد در خواست و سایر امور ضروری را منتشر می کند . پس از انقضاء مدتا تاخیر در خواست شده ، مرجع ثبت آگهی طرح صنعتی ثبت شده را صادر و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی خواهد کرد . هزینه انتشار آگهی ها ی مذکور در این تبصره به عهده متقاضی ثبت طرح صنعتی خواهد بود .

  ماده 87- ثبت طرح صنعتی با قید مراتب زیر و طبق فرم (ط-2) رد دفتر ثبت طرح صنعتی انجام می پذیرد .

  1- تاریخ کامل (ساعت ، روز ، ماه ، سال ) و شماره ثبت اظهارنامه

  2- تاریخ و شماره ثبت طرح صنعتی

  3- اسامی کالاها و طبقاتی که طرح صنعتی برای آنها اختیار شده

  4- ذکر مشخصات طرح ویا طرحهای صنعتی به طور اجمال با تعیین اجزایی که متقاضی می خواهد حق استعمال انحصاری آنرا به خود اختصاص دهد

  5- در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن شماره و محل تسلیم اظهار نامه مقدم

  6- اسم ، محل اقامت ، تابعیت مالک طرح و نماینده او در صورتی که اظهار نامه توسط نماینده قانونی تسلیم شده باشد

  7- اسم و نشانی و تابعیت طراح، در صورتی که متقاضی شخص طراح نیست ، مگر اینکه طراح کتبا تقاضا نموده باشد که اسمش در گواهی نامه طرح صنعتی ذکر نشود

  8- مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی

  تبصره 1- در دفتر ثبت طرح صنعتی برای هر طرح دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که نسبت به طرح صنعتی صورت می گیرد در صفحات مزبور قید می گردد.

  تبصره 2- درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت طرح های صنعتی برسد .

  ماده 88- پس از ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی مربوط به آن و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت ، گواهی نامه ای طبق فرم (ط-3) که حاوی نکات زیر باشد با الصاق تصویر یک نمونه کامل از طرح و منگنه و ممهور کردن آن به مالک طرح یا نماینده قانونی وی تسلیم می شود :

  1- تاریخ وصول اظهار نامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه

  2- تاریخ و شماره ثبت طرح یا طرحها

  3- اسم  و اقامتگاه و تابعیت مالک طرح

  4- اسم ، نشانی و تابعیت طراح،.مگر اینکه طراح کتبا از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر اسم خود را نماید .

  5- ذکر کالا و یا کالاهایی که طرح ثبت شده مربوط به آن ها می باشد و طبقه و یا طبقاتی که مورد تایید قرار گرفته است .

  6- مدت اعتبار طرح و تاریخ انقضای آن

  7- ذکر تاریخ ، شماره و محل تسلیم اظهار نامه مقدم ، در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن

  8- تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند  و تصریح به رنگی یا غیر رنگی بودن آن

  این گواهی نامه با استفاده از فناوری روز تهیه و به امضاء رئیس اداره ثبت طرح های صنعتی می رسد .

   

   

  تمدید ثبت طرح صنعتی

  ماده 89- با توچه به بند د ماده 28 قانون مالک طرح صنعتی می تواند با پرداخت هزینه مقرر در خواست تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی را باری دو دوره پنجساله متوالی دیگر بنماید . در خواست تمدید ثبت ، ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی درهر دوره به عمل خواهد آمد .

  تبصره – در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده امکان درخواست آن ظرف مهلت 6ماه پس از پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی با پرداخت جریمه تاخیر طبق جدول هزینه ها وجود دارد ولا ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

  ماده 90- در خواست تمدید ثبت طرح صنعتی در دو نسخه توسط مالک طرح ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه می شود و پس از امضاء و الصاق  تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه مربوط به مرجع ثبت تسلیم می گردد.

  مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمایم ، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست تاریخ دریافت وشماره آن را با قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد .

  ماده 91- درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی باید حاوی نکات ذیل باشد :

  1-شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه و طرح صنعتی ای که تمدید آن مورد درخواست است

  2-طبقه یا طبقات کالاهای موضوع طرح صنعتی

  3-اسم و آخرین نشانی کامل مالک طرح صنعتی ثبت شده یا نماینده قانونی وی

  در صورتی که در خواست توسط نماینده به عمل آید مدارک مثبت هویت متقاضی رسید مربوط به پرداخت هزینه تمدید حداقل شش نمونه از طرح و مدارک نمایندگی قانونی در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید باید به همراه درخواست تمدید طرح شود .

  ماده 92- تمدید ثبت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهی مربوط  گواهی نامه تمدید ثبت طبق فرم (ط-4) صادر و تسلیم مالک طرح یا نماینده قانونی وی خواهد شد . گواهی نامه تمدید شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار طرح صنعتی و تاریخ انقضای آن خواهد بود .

  تبصره 1- در موقع تمدید ثبت مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت طرح صنعتی را بر اساس آن تصحیح نماید . هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط به روزنامه رسمی به عهده مالک علامت خواهد بود .

  تبصره 2- تمدید ثبت علامت صنعتی نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد . در غیر این صورت مقررات تغییر طرح صنعتی موضوع ماده 93 این آیین نامه قابل اعمال خواهد بود .

   

   

  تغییرات ، انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتی ثبت شده  

   

  ماده 93- مالک طرح صنعتی  مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم ، نشانی ، تابعیت ، اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره برداری از اختراع یا انتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع ثبت شده را کتبا و همراه با مدارک مربوطه جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید . اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود .

  تبصره – چنانچه در طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی ثبت شده تغییراتی به وجود آید مالک اختراع می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه اختراع اعمال شود .

  ماده 94-در مواردی که مالک طرح اجازه بهره برداری از طرح را به دیگری واگذار کند مدارک و اسناد رسمی مثبت این اجزه باید جهت ثبت در دفتر مربوط به مرجع ثبت ارائه شود . در این فرض مرجع ثبت مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ لکن اجازه بهر ه برداری را ثبت و آگهی می کند

  تبصره مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد نیز به موجب مقررات این ماده با انجام تغییرات لازم قابل ثبت خواهد بود

  ماده 95- هر نوع انتقال گواهی نامه طرح صنعتی  باید در مرجع ثبت به ثبت برسد . درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:

  1- آخرین گواهی نامه معتبر طرح صنعتی

  2- سند رسمی حاکی از انتقال

  3- مدارک نمایندگی قانونی

  4- رسید مربوط به پرداخت هزینه ها

  ماده 96- در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد زیر ضروری است :

  1-عنوان طرح

  2-تاریخ ثبت انتقال ؛

  3-شماره ثبت طرح در ایران با ذکر کالا یا کالاهایی که طرح ثبت شده مربوط به آن می باشد

  4-اسم ، اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید ؛

  5-اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران ، درصورت وجود

  ماده 97-مالک طرح صنعتی می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید . مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منظم گردد:

  1- اقرار نامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک طرح صنعتی رسیده است

  2- اصل گواهی نامه طرح صنعتی ثبت شده

  3- مدارک مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات

  تبصره 1-اعراض مالک طرح صنعتی از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از طرح صنعتی در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است به دیگری واگذار نشده باشد .

  تبصره 2- در صورت اعراض حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد .

  ماده 98- در صورتی که انتقال ، اعطاء اجازه بهره برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت صنعتی  ثبت شده در خارج انجام شده باشد ، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره تاریخ ثبت اختراع درایران قید و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد دلیل انتقال اعطاء اجزه بهره برداری ، فسخ و خاتمه پیش از موع مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی  ، برای ثبت آن در ایران خواهد بود .

  ماده 99- کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از طرح صنعتی ثبت شده در صفحه مخصوص مریوط به اختراع ، ثبت و در ظهر گواهی نامه طرح صنعتی درج می گردد و جزدر مورد تغییر نشانی ، به هزینه ، ذینفع ظرف سی روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی اگهی میشود .

  موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد ، ثبت آنها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه های و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود .

   

   

  اعتراض به رد و تقاضای ثبت اقاله دعوای ابطال گواهی نامه طرح صنعتی

   

  ماده 100- تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه از سوی متقاضی قابل اعتراض است . اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و به همراه بادلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت ، ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ تصمیم از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه تسلیم شود . پس از ثبت اعتراض نامه ، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد . مهلت مذکور به رای متقاضی مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .

  تبصره – در صورت رد اعتراض در کمیسیون هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود .

  ماده 101 – هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید . پس از ثبت اعتراض نامه نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد .

  چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد ، مرجع ثبت با تعیین موارد ، کتبا از متقاضی می خواهد که ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع  نواقص اقدام نماید . در غیر این صورت اعتراض نامه کان لم یکن خواهد بود .

  تبصره – مهلت مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .

  ماده 102- هر گاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به طرح صنعتی  باشد که اظهار نامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است ، در صورتی که طرح صنعتی قبلا به نام او ثبت نشده است ، باید هم زمان با اعتراض برای طرح صنعتی  خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید . مرجع ثبت موظف است ظرف 10 روز از وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه  را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید . متقاضی مکلف است که از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف بیست روز نسبت به اعتراض وارد به مرجع تسلیم نماید . عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود . هر گاه متقاضی کتبا به اعتراض تمکیل نماید درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتبا به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده است بر طبق اظهارنامه ای که هم زمان اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند .در صورت عدم تمکین متقاضی ، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید . همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر داشتن برخی حقوق غیر از حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهار نامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است؛ مگر این که طرح صنعتی  قانونا قابل ثبت نباشد . دراین فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهدبود . تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرردر ماده 59 قانون است .

  تبصره 1- در صورتی  که اظهار نامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت قابل استرداد نخواهد بود .

  تبصره 2- در صورت رد اعتراض در کمیسیون هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود .

  تبصره 3- در صورتی که معترض مقیم ایران نباشد ، مهلت های مذکوز در این ماده به دو برابر افزایش می یابد .

  ماده 103- هر ذینفع می تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون ابطال ثبت طرح صنعتی را درخوایت نماید در این صورت باید طی دادخواستی ثابت کند که یکی از شرایط مندرج رد مواد 20 و 21 قانون رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدید آورنده واقعی آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست

  در خواست مقرر در این ماده باید دارای ضمائم زیر باشد

  1- اصل رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال ؛

  2- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه به شرح مذکور در جدول هزینه ها ؛

  3- وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود ؛

  ماده 104- هر گاه ثبت طرح صنعتی  باطل شود ، از تاریخ ثبت باطل تلقی می شود ، رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم اله آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می کند . محکوم له ، می تواند مخارج مزبوز را در جز خسارت از محکوم علیه مطالبه کند . آگهی مذکور شامل عنوان طرح صنعتی و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود .

 • تسلیم استرداد ، ثبت و رد اظهار نامه
  ماده 105-ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است
  ماده 106-اظهار نامه ثبت علامت باید در دو نسخه و درفرم مخصوص (ع -1) و به فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضا ء شود .
  تبصره – در صورتی که اسناد ضمیمه اظهار نامه و سایر اسناد مربوط به زبان دیگری غیر از فارسی باشد ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن الزامی است . مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهار نامه ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند .
  ماده 107-متقاضی باید اظهارناه ثبت علامت را به صورت حضوری یا با پست سفارشی وی ا در چارچوب ماده 167 این آیین نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید .
  ماده 108-اظهار نامه ثبت علامت باید حاوی نکات زیر باشد :
  1-اسم ، شماره ملی ، نشانی، کدپستی و تابعیت متقاضی و در صورت که متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت ، اقامتگاه ، محل و شماره ثبت، تابعیت ، مرکز اصلی و عند اللزوم هر شناسه دیگر آن الزامی است
  2-اسم ، شماره ملی، نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی، در صورت وجود
  3-اسم ، نشانی و کدپستی شخص یا اشخاص که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد
  4-الصاق نمونه ای از علامت در کارد مربوط
  5-توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی که علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد
  6-ذکر کالا و خدماتی که علامت برا تشخیص آن ها به کار می رود با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بین المللی
  7-ذکر حق تقدم ، در صورت درخواست
  8-رشته فعالیت مالک علامت
  9-ذکر علامت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشند
  10-درصورتی که علامت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد درج آوا نویسی و ترجمه آن
  11-ذکر رنگ ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه ویا ویژگی خاص علامت باشد
  12-ذکر سه بعدی بودن علامت در صورت درخواست ثبت آن
  13-تعیین ضمائم
  تبصره 1-در صورت تسلیم اظهار نامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است.
  تبصره 2-در صورت تعدد متقاضی ثبت شخصی که به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام سایر تشریفات اداری لازم جز دریافت گواهی نامه علامت را دارد باید با ذکر اقامتگاه تعیین شود .
  تبصره 3-اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود .
  تبصره 4-در کلیه امور راجع به ثبت و انتشار علائم مرجع ثبت طبقه بندی کالا و خدمات را بر اساس طبق بندی بین المللی مورد بررسی قرار می دهد ، در صورت وجود عناصر تصویری در علامت رعایت طبقه بندی مربوط الزامی وب ه عهده مرجع ثبت است .
  ماده 109-برای ثبت هر علامت باید از اظهار نامه جداگانه استفاده شود . استفاده از یک اظهار نامه برای ثبت یک علامت جهت کالاها و خدمات مندرج در یک یا چند طبقه بلامانع است .
  ماده 110- شخصی که تقاضای ثبت چندین علامت را به طور همزمان می نمایند باید برای هر یک از آن ها مطابق مقررات این آیین نامه اظهار نامه جداگانه تسلیم کند . در این صورت اگر تقاضاها توسط نماینده قانونی به عمل آمده باشد مدرک اصلی نمایندگاه به یکی از اظهار نامه ها و یک رونوشت مصدق آن به هر یک از اظهارنامه های دیگر باید ضمیمه شود .
  ماده 111-مدارک زیر باید ضمیمه اظهار نامه شود :
  1-با لحاظ ماده 110 این آیین نامه نسخه اصلی نمایندگی در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید
  2-ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق ده روی اظهار نامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10*10 باشد اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد ارائه خواهد شد .
  چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد تسلیم نمونه مناسب را در خواست می نماید . در هر حال علامت باید به همان نحو که در خواست و ثبت می شود استعمال گردد.
  3-در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل می دهند الزامی است
  4-مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهار نامه یا حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تسلیم شود .
  5-ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذیربط بنابه تشخیص مرجع ثبت
  6-نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار اتخادیه یا دستگاه مرتبط در صورتیکه ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد
  7-مدارک مثبت هویت متقاضی
  8-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
  ماده 112-در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون درخواست حق تقدم کرده باشد هنگام تقاضای ثبت علامت باید در خواست خودرا به همراه مدارکی که حاکی زا این حق باشد به مرجع ثبت تسلیم نماید این درخواست باید مشتمل بر موارد زیر باشد :
  1-تاریخ و شماره اظهار نامه اصلی
  2-کشوری که اظهار نامه اصلی در آنجا تسلیم شده و یا در صورت منطقه ای یا بین المللی بودن اظهار نامه اداره ای که اظهار نامه در آنجا تسلیم شده است
  تبصره 1-در خواست حق تقدم باید همزمان با تاریخ تسلیم اظهار نامه تسلیم شود .
  تبصره 2- هر گاه حق تقدم دو یا چند اظهار نامه اصلی ادعا شود می توان با رعایت تبصره 1 اطلاعات آن ها را در یک درخواست قید و تسلیم آن نمود . در این صورت مبنای احتساب حق تقدم تاریخ تسلیم نخستین اظهارنامه خواهد بود
  تبصره 3- در صورتی که حق تقدم ادعایی شامل کلیه کالاها و خدمات مندرج در اظهار نامه قبلی نباشد اشاره به کالاها یا خدماتی که مورد ادعاست ضروری است .
  ماده 113- مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصل خواهدبود در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهدشد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهدشد .
  ماده 114- تاریخ اظهار نامه همان تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام است مشروط بر اینکه در زمان تسلیم حاوی اطلاعات زیر باشد :
  1- اسم متقاضی
  2- نشانی هایی که ابلاغ باید در آنجا صورت گیرد
  3- نمونه ای از علامت
  4- کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت می شود .
  5- پرداخت حق ثبت اظهارنامه
  ماده 115- متقاضی می تواند تا قبل از انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین نامه ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت نسبت هب اصلاح نشانی ، تغییر نماینده قانونی و کاهش کالاها و خدمات موضوع علامت اقدام نماید . اعمال این اصلاح منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود .
  ماده 116-متقاضی یا نماینده قانونی وی در هر زمان قبل از ثبت علامت می تواند ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت اظهار نامه خود را مسترد دارد . در صورت استرداد اظهار ناامه هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد .
  ماده 117- مر جع ثبت پس از دریافت اظهار نامه و ضمائم مربوط و احراز شرایط مقرر در ماده 114 این آیین نامه آن را در دفتر ثبت وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه ، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید خواهد نمود و نسخه دوم آنر ا که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضا و مهر و قید تاریخ وصول آن  با تمام حروف به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد
  تبصره – در خصوص اظهار نامه های که با پست سفارشی ارسال می شود در صورت ثبت اظهار نامه نسخه دوم آنها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت باپست سفارشی به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد . در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید پاسخ اظهار نامه های واصله در چارچوب ماده 167 این آیین نامه به صورت الکترونیکی خواهدبود
   
   
  بررسی و انتشار آگهی اظهار نامه
  ماده 118-مرجع ثبت ظرف 6 روز از تاریخ وصول اظهار نامه و ضمائم آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و سایر شرایط مقرر در قانون و این آیین نامه و هم چنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی مورد بررسی قرار میدهد .
  ماده 119-مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید ، مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر در این آیین نامه اقدام به رفع نقص نماید .
  چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید ، مرجع ثبت اظهار نامه رارد و مراتب را کتبا به ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد ..
  تبصره – مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی تا 30روز و برای متقاضیان مقیم خارج از کشور تا 60 روز از تاریخ ابلاغ محاسبه می شود .
  ماده 120-مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علامت مراتب را به متقاضی ابلاغ و اگهی مربوط را جهت اطلاع عموم منتشر می نماید . آگهی مزبور باید شامل موارد ذیل باشد :
  1- تاریخ و شماره اظهار نامه
  2- در صورت ادعای حق تقدم ، تاریخ و شماره اظهار نامه و کشوری که درخواست ثبت اولیه در آنجا صورت گرفته است
  3- نمونه علامت
  4- اجرای علامت با ذکر رنگ در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه وی یا ویژگی علامت باشد
  5- فهرست کالاها و خدماتی که علامت برا ی تشخیص آن ها مورد استفاده قرار می گیرد با اشاره به طبقه یا طبقات مربوط طبق طبقه بندی بین المللی .
  6- نام و نشانی متقاضی
  7- نام و نشانی نماینده قانونی در صورتی که اظهار نامه توسط نماینده تسلیم شده باشد .
  تبصره – در صورتی که متقاضی ظرف 30 روز پس از دریافت ابلاغ هزینه انتشار آگهی فوق را پرداخت نکند اظهار نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد .
  ماده 121-در صورت رد اظهار نامه ثبت علامت به استناد بندهای الف و ب ماده 30 و ماده 32 مرجع ثبت ملزم است دلایل رد را کتبا به متقاضی ابلاغ نماید .
  از لحاظ موارد اشاره شده در مواردی علامت عین یا شبیه علامت دیگر تشخیص داده شده و رد می گردد که علامت مذکور قبلا به اسم دیگری ثبت یا تقاضای ثبت شده باشد به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد .
  متقاضی می تواند ظرف مهلت مقرر نسبت به رد اظهارنامه اعتراض خود را در دو نسخه و با پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه تسلیم نماید . پس از ثبت اعتراض نامه نسخه دوم آن باقید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.
  مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز از تاریخ ابلاغ خواهدب بود .
  تبصره – رد صورت رد اعتراض در کمیسیوم هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهدبود
   
   
  انتقال ، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه
  ماده 122- انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه یا اعطای اجازه بهره برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذینفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزنیه ها خواهد بود .
  تبصره – انتقال جزیی حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه مستلزم تسلیم اظهار نامه جداگانه توسط منتقل الیه است
  ماده 123-بعد از انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین نامه هر گونه اصلاحی که به وسیله متقاضی در خود علامت و یا در کالاها یا خدمات مربوط به آن صورت گیرد مستلزم تسلیم اظهارنامه جدید است . چنین اظهار نامه ای به ترتیب مقرر در قانون و این آیین نامه بررسی می گردد و هر گاه اصلاحات تقاضا شده مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد موضوع آگهی می شود .
  ماده 124- هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت علامت اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین نامه اعتراض خود را به دو نسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندها الف و ب ماده 30 و ماده 32 قانون به مرجع ثبت تسلیم نماید
  پس از ثبت اعتراض نامه نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد . اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی ورسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد . چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی تکمیل مدارک منظرم اعتراض نامه ضرورت داشته باشد مرجع ثبت با تعیین موارد کتبا از متقاضی می خواهد که ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید در غیر این صورت اعتراض نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد .
  تبصره مهلت رفع نقص برا یاشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .
  ماده 125- هر گاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهار نامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است ، در صورتی که علامت قبلا به نام او ثبت نشده باشد باید همزمان با اعتراض برا ی علامت خود مطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهار نامه و علامت بر حسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید . مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده 124 این آیین نامه ظرف 10 روز از وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه  را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید . متقاضی مکلف است که از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف بیست روز نسبت به اعتراض وارد به مرجع تسلیم نماید . عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود . هر گاه متقاضی کتبا به اعتراض تمکیل نماید درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتبا به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده است بر طبق اظهارنامه ای که هم زمان اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند .در صورت عدم تمکین متقاضی ، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید . همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر داشتن برخی حقوق غیر از حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهار نامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است؛ مگر این که طرح صنعتی  قانونا قابل ثبت نباشد . دراین فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهدبود . تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرردر ماده 59 قانون است .
  تبصره 1- در صورتی  که اظهار نامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت قابل استرداد نخواهد بود .
  تبصره 2- در صورت رد اعتراض در کمیسیون هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود .
  تبصره 3- در صورتی که معترض مقیم ایران نباشد ، مهلت های مذکوز در این ماده به دو برابر افزایش می یابد .
   
   
  ثبت علامت و تمدید ثبت
  ماده 126-پس از انتشار آگهی ثبت علامت موضوع ماده 120 این آیین نامه تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی توسط متقاضی به مرجع ثبت ظرف 30 روز از تاریخ انتشار درصورتی که مرجع ثبت تشخیص دهد شرایز مندرج در قانون و این آیین نامه رعایت شده و نسبت به تقاضای ثبت علامت نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رد شده است علامت را پس از پرداخت هزینه های مربوط در دفتر ثبت علامت ثبت می کند
  تبصره – در صورت عدم تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت ظرف مهلت مقرر در این ماده اظهار نامه کان ام یکن تلقی خواهدشد
  ماده 127- متقاضی باید مدت 30 روز پس از اعلام کتبی مرجع ثبت مبنی بر تایید نهایی علامت نسبت به رداخت هزنیه های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده 129 این آیین نامه اقدام نماید . در صورت عدم پرداخت هزینه ها درمهلت مقرر فوق اظهار نامه کان لم یکن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
  ماده 128- ثبت علامت در دفتر ثبت طبق فرم (ع-2) با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد :
  1- اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت
  2- اسم و نشانی نماینده قانونی او در صورت وجود
  3- الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است
  4- تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ در صورتی که رنگ به عنوان مشخصه و یا ویژگی علامت باشد
  5- تاریخ کامل و شماره ثبت اظهار نامه و تاریخ و شماره ثبت علامت
  6- فهرست کالا و خدماتی که علامت برا ی تشخیص آن ها استفاده می شود با اشاره طبقه یا طبقات آن ها طبق طبقه بندی بین المللی
  7- در صورت ادعا ی حق تقدم و پذیرش آن تاریخ ، شماره و محل تسلیم اظهار نامه مقدم ،
  8- مدت اعتبار ثبت علامت
  تبصره 1- در دفتر ثبت برای هر علامت دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاحو همچنین نقل و انتقالاتی که جزئا یا کلا نسبت به علامت صورت می گیرد در صفحات مزبور قید می گردد .در صورت نیاز به صفحات اضافی مرجع ثبت می تواند از دفتر متممی به این منظور استفاده نماید
  تبصره 2- درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضای مالک علامت یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت علائم تجاری برسد
  ماده 129-مرجع ثبت مکلف است ظرف مدت 30 روز پس از ثبت علامت آگهی حاوی کلیه مراتب مندرج در ماده 128 این آیین نامه را جهت اطلاع عموم منتشر نماید
  ماده 130- پس از ثبت علامت و انتشار آگهی آن و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسین گواهی نامه طبق فرم (ع-3 ) که حاوی موارد مذکور در بندهای 1و3و4و5و6و7 ماده 128 این آیین نامه و همچنین مدت اعتبار علامت ثبت شده و تاریخ انقضای آن باشد پس از امضاء و مهر رئیس اداره ثبت علایم تجارتی به مالک علامت یا نماینده قانونی او تسلیم می شود .
  تبصره – گواهی نامه علامت با استفاده از فناوری روز تهیه می شود .
  ماده 131- با توچه به بند د ماده 40 قانون مالک طرح صنعتی می تواند با پرداخت هزینه مقرر در خواست تمدید اعتبار ثبت ظرف یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت علامت در هر دوره به عمل خواهد آمد  .
  تبصره – در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده امکان درخواست آن ظرف مهلت 6ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت  با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .
  ماده 90- در خواست تمدید ثبت علامت  در دو نسخه توسط مالک علامت  ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه می شود و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم می گردد.
  مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمایم ، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست تاریخ دریافت وشماره آن را با قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد .
  ماده 91- درخواست تمدید ثبت علامت  باید حاوی نکات ذیل باشد :
  1-شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است
  2-طبقه یا طبقات کالاهای و خدماتی که علامت برا تشخیص ان ها ثبت شده است  
  3-اسم و آخرین نشانی کامل مالک علامت  ثبت شده یا نماینده قانونی وی در صورتی که در خواست توسط نماینده به عمل آید
  تبصره 1-درخواست تمدید ثبت وقتی پذیرفته می شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد .
  تبصره 2- در موقع تمدید ثبت مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت  را بر اساس آن تصحیح نماید . هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط به روزنامه رسمی به عهده مالک علامت خواهد بود .
  تبصره3-مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید درخواست جداگانه را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر ، تسلیم مرجع ثبت نماید .
  تبصره 4- در صورت تغییر طبقات یا کالاها مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم به هزینه مالک علامت در روزنامه رسمی آگهی می شود .
  ماده 134-در صورت تغییر طبقات یا کالاها مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم به هزینه مالک علامت در روزنامه رسمی آگهی می شود .
  1- مدارک مثبت هویت متقاضی
  2- حداقل شش نمونه از علامت با رعایت ماده 108 این آیین نامه
  3- مدارک نمایندگی قانونی در صورتی که در خواست توسط نماینده به عمل آید
  ماده 135- با رعایت تبصره های 3و2 ماده 133 این آیین نامه تمدید ثبت علامت نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد ، در غیر این صورت مقررات تغییر علامت قابل اعمال خواهدبود
  ماده 136- تمدید ثبت علامت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهی نامه تمدید ثبت طبق فرم (ع-4) صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می گردد.
  گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهدبود
   
   
  علامت جمعی
  ماده 137- مقررات مواد 105 تا 136 این آیین نامه با انجام تغییرات لازم وبه شرط رعایت موارد زیر در مورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است :
  1-اظهار نامه ثبت علامت جمعی در صورتی پذیرفته خواهد شد که مطابق ماده 42 قانون در اظهار نامه به جمعی بودن علامت اشاره شده و نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه گردد
  2-در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولید در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت آن ها اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده نمایند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یاد شده تعیین گردد
  3-آگهی ثبت علامت جمعی که مطابق ماده 120 این آیین نامه انجام خواهد شد باید همچنین شامل خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده ازآن علامت باشد
  4-هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی باید به صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. اعلامیه یادشده بایددر دفتر ثبت قید شود تغییرات مذکور قبل از ثبت هیچگونه اثری ندارد
  خلاصه ای از تغییرات به عمل آمده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود
  5-علاوه بر مالک جمعی ثبت شده سایر اشخاص مجاز نیز می توانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط از علامت یاد شده استفاده نماید
  تبصره – متقاضی ثبت علامت جمعی در ارتباط با بندهای 1و2 فوق مکلف است گواهی مقام صلاحیتدار اتحادیه یا دستگاه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید .
   
   
  تغییرات ، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده
  ماده 138- مالک علامت ملکف است هر نوع تغییر راجع  به اسم ، نشانی ، تابعیت و اقامتگاه یا اعطای اجاره بهره برداری از علامت یا انتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را کتبا و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید . اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود .
  تبصره – چنانچه رد طبقه بندی بین الملی علامت ثبت شده تغییراتی به وجود آید مالک علامت می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه علامت اعمال شود .
  ماده 139-هر گونه نقل و انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد در درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید نکات زیر صریحا قید شود .
  1- شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
  2- اسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه  یا نماینده قانونی وی در صورت وجود
  3- در صورت انتقال جزیی بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن ها منتقل شده است
  اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت ، سند انتقال علامت که به امضاء مالک پیشین علامت و منتقل الیه رسیده است مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها باید ضمیمه درخواست شود
  تبصره 1- تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت
  تبصره 2- انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارایه رونوشت مصداق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت میرسد .
  ماده 140-اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد خروج آن از مالکیت مالک اولیه علامت ، به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه یا طبقاتی کلا از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی از شماره 1 به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هر گاه انتقال صرفا مربوط به کالاها یاخدمات بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد بدوا به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد.
  تبصره 1- هر گاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود
  تبصره 2-در صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد .
  تبصره 3- در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت منتقل الیه می تواند درخواست صدور گواهی نامه علامت برا ی مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامتثبت شده را نماید .
  تبصره 4- چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئا منتقل شده اند نخواهد بود .
  تبصره 5- نقل و انتقالات جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت باید در ظهر آخرین گواهی نامه معتبر علامت نیز منعکس گردد.
  ماده 141-مالک علامت می تواند اجا زه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید .
  در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحا به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطا ی اجازه های بعدی را  دارد یا خیر . اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد غیر انحصاری تلقی می گردد.
  ماده 142-مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند ، در غیر این صورت مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود .
  ماده 143-در خواست ثبت مجوز بهره برداری باید توسط مالک با تصریح به موارد ذیل تسلیم مرجع ثبت شود .
  1-اسم  و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود
  2-بیان کالاها یا خدماتی که اجازه بهره برداری نسبت به آن ها اعطاء شده است در صورتی که اجازه فقط نسبت به بخشی از کالاها یا خدمات باشد
  صورتی که اجازه فقط نسبت به بخشی از کالاها یا خدمات باشد
  مدارک ذیل باید به درخواست ثبت مجوز بهره برداری منظم گردد:
  1-مدرک قانونی بر اعطاء اجازه بهره برداری که به امضا اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است
  2-اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت
  3-مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود
  4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
  تبصره 1-مرجع ثبت پس از ثبت مجوز بهره برداری و انتشار آگهی موضوع ماده 146 این آیین نامه در صورت درخواست گواهی ثبت مجوز بهره برداری رابرای اجازه گیرنده صادر خواهد کرد .
  تبصره 2-مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین ومقررات مربوط باشد نیز به موجب مقررات این ماده با انجام تغییرات لازم قابل ثبت خواهد بود .
  ماده 144-مالک علامت می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده معتبر اعتراض حاصل نماید . مدارک ذیل باید به در خواست اعراض منظم گردد:
  1-اقرار نامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضا ء مالک علامت رسیده است
  2-اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت
  3-مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود
  4-رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات
  تبصره 1- اعراض مالک علامت از حقوق نسبت به علامت ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از علامت در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است جزئا یا کلا به دیگری واگذر نشده باشد .
  تبصره 2- در صورت اعتراض حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.
  ماده 145- در صورتی که انتقال ، اعطاء اجازه بهره برداری ، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد دلیل انتقال اعطا اجازه بهره برداری فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعتراض از مالکیت علامت برای ثبت آن در ایران خواهد بود
  ماده 146- کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از علامت ثتب شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت ثبت و در ظهر گواهی نامه علامت درج می گردد و جز در مورد نشانی ، به هزنیه ذینفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند . ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزنیه انتشار آگهی مربوط خواهد بود
   
   
  ابطال ثبت علامت
  ماده 147- ابطال ثبت مطابق مواد 41و43 قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده 59قانون و با تقدم داد خواست به عمل می آید .
  دادخواست ابطال باید دارای ضمائم زیر باشد :
  1- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال
  2- رسید مربوط به پرداخت ودیع تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه به شرح مذکور در جدول هزینه ها
  3- وکالت نامه در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود .
  تبصره – ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق مقررات همین فصل به عمل می آید .
  ماده 148- هر گاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رای نهایی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ می کند و مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه بخشی از علامت یا ثبت علامت را به طور یا فقط نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات مورد حکم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید .
  ماده 149-آگهی مربوط به ابطال بر اساس مفاد رای دادگاه با درج موارد زیر منتش خواهدشد .
  1- ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن
  2- اشاره به ابطال از علامت یا اینکه علامت به طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده است .
  3- اعلام عدم اعتبار گواهی نامه ای که به موجب رای نهایی دادگاه باطل شده است
  تبصره –هزینه آگهی مزبوز به عهده محکوم له می باشد وی می تواند هزینه مذکور را  در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید .
   
   
  ثبت بین المللی علامت بر اساس موافقت نامه و پرو تکل مادرید
  ماده 150- ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اطهار نامه به مرجع ثبت است .
  ماده 151- اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشد می توانند حسب مورد به استناد اظهار نامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت تقاضای ثبت بین المللی نماید .
  ماده 152- اظهار نامه ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی و حسب مورد به زبان های تعیین شده در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت خواهدشد .
  تبصره – اظهار نامه ثبت بین المللی توسط مرجع ثبت و متقاضی امضاء می شود .
  ماده 153- اظهار نامه ثبت بین المللی وقتی پذیرفته می شود که مدارک زیر به آن ضمیمه شده باشد :
  1- مدارک مثبت هویت متقاضی
  2- اظهار نامه یا گواهی نامه ثبت علامت در ایران
  3- وکالت نامه چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد
  4- رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اولیه
  ماده 154-مرجع ثبت مکلف مشخصات اظهارنامه ثبت بین المللی را با مشخصات علامت یا اظهار نامه ثبت شده در ایران مطابقت نماید .
  در صورت احراز مطابق مشخصات و پس از پرداخت هزینه های مقرر طبق موافقت نامه پروتکل مادرید توسط متقاضی مرجع ثبت اظهار نامه بین المللی را در دفتر ثبت اظهار نامه وارد و بر روی هر یک از نسخه اظهار نامه تاریخ دریافت و شماره آن را قید نموده و با امضا آن  نسخه اول  اظهار نامه را که حاوی اعلامیه مذکور در آیین نامه مشترک می باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین المللی تسلیم می نماید . اظهار نامه به دفتر بین المللی فرستاده شود . نسخه دوم اظهار نامه که دارای همان مشخصات نسخه اول است به عنوان سابقه د ر مرجع ثبت بایگانی می شود. نسخه سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد.
  در صورت عدم مطابقت  مشخصات متقاضی باید آن را اصلاح نماید . در غیر این صورت اظهار نامه بین المللی پذیرفته نخواهدشد .
  ماده 155- هر گاه اظهار نامه اصلی ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید .
  هر گاه اقدام مربوط به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضای 5 سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد مر جع ثبت باید مراتب را به دفتر بین المللی اطلاع دهد . در صورت اتخاذ تصمیم قطعی مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن درخواست کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید .
  ماده 156- چنانچه بر اساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی ایران به عنوان یکی از کشورهای تغیین شده در اظهار نامه ثبت بین المللی باشد مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت نامه و پروتکل مادرید اظهار نامه مذکور را طبق قانون و این آیین نامه  از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار می دهد. بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است .
  ماده 157- مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهار نامه ثبت بین المللی در روزنامه رسمی و انقضای مهلت 30 روز در صورت نبودن معترض مکلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه در دفتر بین المللی در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود .
  ماده 158- متقاضی ثبت بین المللی علامت در صورت رد پذیرش اظهار نامه یا اعتراض به تقاضای ثبت می تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد 121و124و125 این آیین نامه تسلمی کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید .
  ماده 159- هر گاه متقاضی ثبت بین المللی علامت در ایران اقامت نداشته باشد جهت تسلمی اعتراض یا هر گونه پاسخ یا اطلاعیه ای باید وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید .
  ماده 160- هر گاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقبا ثبت بین المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب کند ، ثبت بین المللی آن علامت بنا به درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران جایگزین ثبت در ایران می گردد مشروط بر اینکه تمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.
  جایگزینی ثبت بین المللی به حقوق مکتسبه ی علامت ثبت شده قبلی هیچ لطمه ای وارد نخواهد کرد .
  در صورت درخواست مالک مراتب جایگزین یاد شده توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه رسمی آگهی می شود .
 • هزینه ها
  ماده 161- هزینه های مقرر در قانون و آیین نامه حاضر مطابق جدول هزینه ها که ضمیمه این آیین نامه است در حسابی خاص که به نام اداره کل مالکیت صنعتی مفتوح می گردد پرداخت خواهد شد .
  ماده 162- هزینه های مقرر در جدول هزینه ها جهت انجام اقدامات لازم باید طبق مقررات قانونی و این آیین نامه پرداخت گردد. در غیر این صورت مرجع ثبت از انجام اقدامات مربوط خودداری خواهد نمود .
  تبصره – پرداخت هزینه های پیش بینی شده مستقیما یا در چار چوب ماده 167 این آیین نامه از طریق الکترونیکی صورت خواهد گرفت .
  ماده 163- حق ترجمه و هزینه رونوشت مصدق اسناد و مدارک تسلیمی به مرجع ثبت مطابق آیین نامه های مربوط به مترجمین و این آیین نامه توسط ذینفع پرداخت خواهد شد .
  ماده 164- کلیه هزینه های بررسی و ثبت بین المللی اختراعات طرح های صنعتی و علائم طبق معاهدات بین المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن ها ملحق شده است و همچنین هزینه انتشار آگهی های مربوط در روزنامه رسمی طی فرآیند ثبت در بودجه سالانه سازمان پیش بینی شده و برای این منظور در اختیار مرجع ثبت قرار خواهد گرفت .
  ماده 165- هزینه سالانه اختراعاتی که تا پیش از تاریخ لازم الاجراشدن قانون و این آیین نامه به ثبت رسیده اند برای مدت باقی مانده حمایت بر مبنای این آیین نامه پرداخت خواهد شد . درخصوص علائم تجاری ثبت شده ای که پس از تاریخ فوق تمدید می شود هزینه تمدید طبق جدول هزینه ها محاسبه خواهد شد .
  سایر امور مرتبط با اختراعات و علائم ثبت شده بر اساس مقررات قانون و این آیین نامه انجام خواهد گرفت
  ماده 166- سازمان در اجرای ماده 63 قانون هر ساله باید حداکثر تا 50 درصد معادل ریالی عواید حاصل از اجرای مفاد کنوانسیون های مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی را در بودجه کل کشور در ردیف ها ی هزینه ای جداگانه پیش بینی و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد نماید .
  وجوه مذکور به تشخیص مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی صرف ارتقاء تجهیز اداره کل مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن از جمله برگزاری کارگاه ها آموزشی استفاده از مشاوره های تخصصی اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه حقوق مالکیت صنعتی و انتشار کتب و نشریات و سایر اقدامات لازم به منظور ارتقاء و تجهیز اداره کل مالکیت صنعتی در این خصوص خواهد شد .
   
   
  ثبت الکترونیکی و نحوه دسترسی به اطلاعات
  ماده 167- مرجع ثبت مکلف است با تجهیز امکانات فنی نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل اعم از ثبت داخلی یا بین المللی اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم از قبیل تسلیم ، بررسی، اصلاح و ثبت اظهار نامه ، انتشار آگهی و ثبت این مالکیت ها و تمدید اعتبار آن یا اعمال هر گونه تغییرات و انتقالات و همچنین پرداخت های مقرر اقدامات مقتضی را معمول دارد .
  تبصره – تبادل اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم یا سازمان ها و موسسات ذیربط می تواند به صورت الکترونیکی انجام شود .
  ماده 168- اطلاعات اولیه مربوط به اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم ثبت شده به تشخیص مرجع ثبت قابل دسترسی عموم به طور مستقیم یا از طریق الکترونیکی خواهد بود . به منظور تسهیل در جستجوی سوابق و کسب اطلاعات مورد نیاز مرجع ثبت می تواند سوابق مربوط به اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم ثبت شده را از طریق موسسات طرف قرارداد نیز به طور الکترونیکی ارائه نماید . که در این صورت متقاضیان می بایست هزینه های مقرر در این قرارداد ها را برای دریافت خدمات مورد نیاز پرداخت نمایند .
  ماده 169- سه سال پس از انقضای مدت حمایت یا در صورت ابطال پرونده های مربوط به ثبت اختراعات طرح های صنعیت و علامت حسب، امحاء و فقط نسخه الکترونیکی آن ها نگهداری می شود .
   
   
  کمیسیون
  ماده 170- در اجرای بند ح ماده 17 و ماده 58 قانون کمیسیونی مرکب از اعضاء زیر تشکیل می شود :
  1- رئیس اداره ثبت اختراعات ، اداره ثبت طرح های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری حسب مورد
  2- نماینده ای از جانب مدیر کل مالکیت صنعتی
  3- یک کارشناس یا متخصص که در صورت لزوم می تواند خارج از سازمان باشد .
  تبصره 1- ریاست کمیسیون به عهده نماینده مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی قراردارد .
  تبصره 2- تصمیم گیری در کمیسیون با اکثریت آراء است . این تصمیمات برای مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود .
  تبصره 3- کارشناس رسیدگی کننده نمی تواند نسبت به همان موضوع در کمیسیون شرکت نماید .
  تبصره 4- کمیسیون دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که از بین کارشناسان و توسط مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی تعیین خواهد شد .
  تبصره 5- چنانچه حضور اعضاء کمیسیون مستلزم پرداخت حق الزحمه باشد پس ار تایید مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی از محل اعتبارات سازمان تامین و پرداخت خواهد شد .
  ماده 171-رئیس کمیسیون موضوع ماده فوق حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون تاریخ تشکیل جلسه ساعت و محل آن را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف و یا نماینده قانونی آنان ابلاغ خواهد کرد . این اشخاص می توانند در جلسه حضور پیدا کنند .
  ماده 172- کمیسیون پس ار رسیدگی تصمیم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می نماید . تصمیم کمیسیون از سوی مرجع ثبت به متقاضی یا به طرفین اختلاف ابلاغ شده و ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است . در این صورت معترض به تصمیم کمیسیون باید مبلغی را به شرح مذکور در جدول هزینه ها به عنوان ودیعه د رصندوق دادگستری گذاشته و رسید آن را ضمیمه دادخواست خود نماید . از مبلغ مزبور در صورتی که معترض محکوم به بی حقی شود خسارت طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بیش از مبلغ مذکور خسارت دیده باشد برای مازاد به دادگاه مذکور رجوع خواهد کرد .
   
   
  اطلاع رسانی و صدور گواهی اصلی و المثنی
  ماده 173- مرجع ثبت موظف است در اجرای ماده 12 کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون ها ی مالکیت  صنعتی مرتبط با آن از جمله موافقت نامه مادرید و پروتکل آن و همچنین معاهده همکاری در ثبت اختراعات ، نشریه ای را به منظور انتشار خلاصه اختراعات ، طرح صنعتی و علائم ثبت شده با ذکر مشخصات مالکان آن ها و هر گونه اطلاع رسانی در زمینه مالکیت های صنعتی و مباحث راجع به آن  در اداره کل مالکیت صنعتی منتشر نماید در آمد حاصل از انتشار نشریه فوق در چار چوب ماده166 این آیین نامه هزینه می گردد.
   ماده 174- مرجع ثبت مکلف است گواهی نامه های اختراع، طرح صنعتی و علامت را با استفاده از جدیدترین شیوه های فناوری موجود به منظور جلوگیری از جعل صادر نماید .
  ماده 175- در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهی نامه اختراع ، طرح صنعتی و علامت ، مالک می تواند با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها ، تقاضای صدور المثنی نماید . بدین منظور وی بایستی طریقف از بین رفتن یا گم شدن گواهی نامه را کتبا به مرجع ثبت اعلام و استشهادیه ای مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل 3 نفر که هویت و امضا آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضای نامبرده به گواهی یکی از دفاتر اسنادرسمی رسیده باشد ضمیمه نماید . مراتب فقدان گواهی نامه های اختراع طرح صنعتی و علامت به هزینه درخواست کننده یک نوبت در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود . در صورتی  که تا 10 روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض اصل گواهی نامه توسط معترض ارائه نشده باشد . اداره مالکیت صنعتی اقدام به صدور المثتی گواهی نامه مفقودی می نماید . رسیدگی به اعتراضات واصله با دادگاه صالح می باشد .
  تبصره – صدور المثنی برای گواهی نامه های مفقوده شده و یا از بین رفته که به اشخاص مقیم خارج از کشور تعلق  داشته باشد مستلزم تسلیم اعلامیه ای است که از سوی دفتر اسناد رسمی کشور محل اقامت صادر شده وبه تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده و تشریفات مقرر در فوق نیز  رعایت شده باشد .
   
   
  تصحیح اشتباهات ، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال
  ماده 176- تصحیح اشتباهات اداری اعم از اشتباهات تایپی ، املایی و از قلم افتادن حروف و اعداد یا نظایر آن به درخواست متقاضی یا به تشخیص مرجع ثبت توسط این مرجع انجام می پذیرد در خوسات تصحیح اشتباهات اداری توسط اشخاص باید همراه با ارائه نسخه ای از سند که اشتباه در آن مشخص شده صورت گیرد . اشتباهات اداری تصحیح شده به تشخیص مرجع ثبت در روزنامه رسمی منتشر می شود .
  ماده 177- هر گونه در خواست تمدید مهلت در ارتباط با مراحل ثبت اختراع طرح صنعتی و علامت علاوه بر موعد تعیین شده در قانون و این آیین نامه باید کتبا توسط متقاضی تسلیم مرجع ثبت گردد. مرجع مذکور می تواند پس از بررسی شرایط فقط برای یکبار مهلت های تعیین شده در این آیین نامه را تمدید نماید . تمدید مهلت از طرف این مر جع به اطلاع اشخاص ذینفع رسانده می شود .
  ماده 178- انتقال حق مالکیتناشی از تسلیم اظهار نامه یا اختراع ، طرح صنعتی و علامت ثتب شده یا اعطای اجازه بهره برداری از آن ها یا اعراض از حق نسبت به اختراع ، طرح صنعتی و علامت ثبت شده به موجب سند رسمی به عمل می آید . دفتر خانه اسناد رسمی قبل از تنظیم سند مربوط نسبت به آخرین وضعیت اظهار نامه مورد نظر یا اختراع ، طرح صنعتی و علامت ثبت شده از لحاظ تمدید تغییر ، انتقال ،صدور اجازه بهره برداری و سایر موارد لازم از مرجع ثبت استعلام می نماید . پاسخ استعلام مذکور مستلزم پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه هاست .
   
   
  دادخواهی و مقررات مختلف
  ماده 179- با توجه به ماده 59 قانون رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آیین نامه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادکاه های عمومی تهران است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین و در صورت امکان در اداره کل مالکیت صنعتی مستقر می شود . در مورد دعاوی کیفری ، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های مذکور در فوق ارجاع می شود .
  ماده 180- چنانچه در ضمن رسیدگی کیفری ، متهم برای دفاع از خود موضوع مالکیت اختراع ، طرح صنعتی ، علامت و نام تجاری را مطرح کند ، دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون خود باید به این موضوع رسیدگی نماید .
  ماده 181- در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای کیفری در دعاوی مربوط به اختراعات، طرح های صنعتی ، علائم و نام های تجاری مطالبه می شود ، خسارت شامل ضررهای وارده خواهد بود .
  ماده 182- مالک هر اختراعات طرح صنعتی ، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی برحسب مورد می تواند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که کالاهای مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از کالاهایی که به ادعای او با حق حاصل از اختراع یا طرح صنعتی و یا علامت تجاری او مخالف است . اجرای امر فوق در صورتی که کالاها هنوز در گمرک باشند ، به وسیله مامورین گمرک در غیر این صورت به وسیله مامور اجرای به عمل خواهد آمد . توفیق کالاهای مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد . امر دادگاه در هر از دو صورت فوق بنا به دادخواست مالک اختراع طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی صادر می گردد . به درخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهی نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت حسب مورد ، ضمیمه گردد . اگر مالک اختراع، طرح صنعتی ، علامت و نام تجاری توقیف کالاها ی مذکور فوق را نماید باید تضمین کافی بدهد که عند الاقتضاء از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف جبران گردد.
  ماده 183- در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری،  معترض می تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آن جا مطرح است درخواست صدور قرار تأمین دلیل و دستور توقیف محصولات ناقص حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را بنماید، مراجع قضایی موظفند نسبت به قبول تقاضای مذکور موافقت نمایند و می توانند قبل از صدور قرار های مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهند. اجرای دستور فوق در صورتی که محصولات در گمرک باشند توسط مأمورین گمرک و الا توسط ضابطین خواهد شد.
  تبصره1- دادسرا می تواند رأساً دستور توقیف کالاهای دارای علامت تقلبی، اعم از این که وارد چرخه تجاری شده یا نشده باشند را صادر نماید.
  تبصره2- صدور دستور موقت و قرار تأمین طبق مقررات آیین دادرسی خواهد بود.
  ماده184- اگر مدعی تا 30 روز از تاریخ امر مذکور در ماده 182 این آیین نامه از مجرای حقوقی یا از طریق کیفری در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون طرح دعوی ننماید توقیفی که به عمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و وی طبق ماده مذکور مسئول خسارات وارده به طرف خواهد بود.
  ماده185- مرجع ثبت مکلف است احکام نهایی صادره از دادگاه را در آن قسمت که مربوط به ادارات تابعه است اجرا نماید چنانچه در جریان اجرای حکم، ابهامی وجود داشته باشد دادگاهی که حکم را صادر کرده است رفع ابهام می نماید.
  تبصره ـ حکم نهایی، عبارت است از حکمی که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض، تجدید نظر و فرجام، دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
  ماده186- طریقه ابلاغ های موضوع قانون و این آیین نامه همان است که در مقررات آیین دادرسی مدنی مقرر است.
  ماده187- نحوه اعتراض به اظهار نامه ثبت بین المللی اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری و رسیدگی به آن براساس قانون و این آییین نامه خواهد بود.
  ماده188- رسیدگی به اعتراضات وارده به تقاضای ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری متعلق به اشخاص مقیم خارج از کشور مستلزم معرفی نماینده قانونی در ایران است.
  190-در اجرای ماده 52 قانون که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذیربط ، در داخل کشور تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهاده شده است ، رئیس سازمان می تواند دستور العمل لازم در اجرای مقررات مربوطه و این آیین نامه را صادر نماید .
  ماده 191- ضمائم این آیین نامه جزء لاینفک آن محسوب می شود .
  ماده 192- این آیین نامه در 92 ماده و 104 تبصره و سه ضمیمه مشتمل بر جدول هزینه های طبقه بندی های بین المللی و فرم های اظهار نامه ، گواهی نامه ، گواهی نامه تمدید و مندرجات دفاترثبت اختراعات ،طرح صنعتی و علائم تنظیم شده که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مامور اجرای آن است و در تاریخ 1/11/1387 تصویب می گردد و از تاریخ اجرای این آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ، مصوب 1337 ملغی می شود .
   
  رئیس قوه قضاییه – سید محمود هاشمی شاهرودی
   
   

Tags: اختراعات ابتکارات طرح صنعتی علائم تجاری