مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه غیر تجاری

1-اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکتها و تکمیل و امضا توسط شرکا (بر طبق پیوست)

2-تنظیم اساسنامه حداقل در 2 جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا یا اعضا (بشرح نمونه پیشنهادی پیوست این راهنما)

3-تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در 2 نسخه (بشرح نمونه)

4-فتوکپی شناسنامه شرکا.

5-اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم.

تذکر 1-حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است .

تذکر 2-قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می باشد .

تذکر 3-امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی است

Tags: ثبت شرکت ثبت موسسه