نمونه تقاضا نامه ثبت موسسه

 

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی

تقاضا نامه ثبت موسسه

 

امضا کنندگان ذیل :موسسین موسسه ............................

ثبت موسه مزبور را با مشخصات زیر تقاضا می نمایم :

1-نام موسسه

2-مقصود از تشکیل دراین قسمت موضوع موسسه قید گردد

3-تابعیت:.....................

4-مر کز اصلی و نشانی صحیح آن :تهران – خیابان ................کوچه .................. پلاک

5-مرکز شعب مختلف در صورتی که موسسه دارای شعبه باشد نام محل و نشانی شعبه قید شود.

6-اسامی موسسین فقط نام و نام خانوادگی درج شود .

7-تاریخ تشکیل از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

8-مدیر یا مدیران موسسه و حق امضای آنان قید گردد مثل آقای ........... بعنوان مدیر عامل و آقای ............... بعنوان عضو هیات مدیر ه تعیین و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، برات و ............... با امضای ................ و با مهر موسسه معتبر است .

9-اسامی مدیران شعب در صورتی که مدیران شعب مشخص شده باشند نام و نام خانوادگی مدیران شعبه قید شود.

10-دارایی موسسه در این قسمت سرمایه موسسه قید شود

 

 

امضای موسسین

 

Tags: ثبت موسسه